Новини

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
обявява вакантно работно място за заемане на 1 (една) щатна бройка
за длъжността „Уредник“ – зав. фонд „Тъкани и облекло“І. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше.
Образователно-квалификационна степен – магистър.
2. Специалност – етнология / история.
3. Като предимство се считат:
- Компютърна грамотност;
- Владеене на чужд език – писмено и говоримо;
- Допълнителна квалификация.


ІІ. Документи и срокове за кандидатстване:
Кандидатите подават следните документи:
1. Писмено заявление (свободен текст).
2. Мотивационно писмо.
3. Професионална автобиография (с посочени адрес и телефон за контакт).
4. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка).
5. Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация.
6. Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).
7. Медицинско свидетелство – при назначаване на одобрения кандидат.
8. Свидетелство за съдимост – при назначаване на одобрения кандидат.
Срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуването на обявата.


ІІІ. Начин за провеждане на подбора:
1. По документи.
2. Интервю/събеседване с кандидатите по специалността.

Директорът на РЕМ – Пловдив назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок за датата и часа на събеседването.
Резултатът се обявява в интернет страницата на РЕМ – Пловдив в тридневен срок от провеждането на събеседването.

Информацията, която предоставяте, ще се третира като поверителна и ще се администрира съгласно ЗЗЛД. Институцията ще използва същата единствено за целите на подбора.

Документите за участие се подават на e-mail: ethnograph@abv.bg или лично в РЕМ – Пловдив при служител „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.
За допълнителна информация: тел. 032/ 62 63 39; 0884 62 17 47.