Новини

Относно: „ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И АДАПТИРАНЕ НА ОБЕКТ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРAФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ (КЪЩА НА АРГИР КУЮМДЖИОГЛУ) – АРХИТЕКТУРЕН И ХУДОЖЕСТВЕН ПАМЕТНИК ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ”

Проектът е реализиран от Регионален етнографски музей – Пловдив с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с увреждания и след съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и утвърждаване от Министерство на културата. Основната цел на проекта е да се осигури свободен достъп при посещение на музея и дворното пространство за хората с увреждания.
Цялостният проект се състои в три компонента:
Компонент 1 беше реализиран през 2011 г. и осигури безпрепятствен външен достъп от улицата, както и изравнителна площадка, която позволи достъп от двора до музейната експозиция за посетители в неравностойно положение.
Компонент 2 и 3 стартираха през м. юни и бяха реализирани до м. ноември 2012 г.
Отворен беше специален нов вход, осигуряващ пряка връзка от двора към първия етаж на музейната сграда.
Изпълнено беше повдигателно съоръжение – хидравличен платформен подемник (асансьор) в сградата на музея. Съоръжението ще осигурява достъпност и възможност за посещение на втория етаж, както и разглеждане на цялата музейна експозиция и автентичния интериор на второ ниво.
Изградена беше пристройка към административна сграда при РЕМ – Пловдив със санитарно помещение, специално пригодено за хора със специални изисквания.
По този начин РЕМ – Пловдив става първият музей в Пловдив, който става достъпен за хора с увреждания и отговаря на всички европейски изисквания и стандарти.